ΤΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Τα τέλη φοίτησης θα ανέρχονται το μέγιστο σε 3000 ευρώ για το συνολικό χρονικό διάστημα παρακολούθησης του Δ.Π.Μ.Σ. και ειδικότερα 1000 ευρώ ανά εξάμηνο σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και 500 ευρώ ανά εξάμηνο σε καθεστώς μερικής φοίτησης.

  1. Στην περίπτωση που καθορίζονται δίδακτρα, το Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την επιβράβευση και υποκίνηση των φοιτητών του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων. Προβλέπονται υποτροφίες που καλύπτουν έως και το 100% των εξαμηνιαίων διδάκτρων, καθώς και υποτροφίες που καλύπτουν έως και το 50% των εξαμηνιαίων διδάκτρων.
  2. Η Σ.Ε., μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ, και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του προγράμματος, αποφασίζει τον αριθμό των υποτρόφων ανά τύπο υποτροφίας, και ανά εξάμηνο σπουδών. Με την προϋπόθεση της χρηματοδότησης του Δ.Π.Μ.Σ. από ίδιους πόρους και χωρίς δημόσια χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο αριθμός των υποτρόφων ανά τύπο υποτροφίας προς το παρόν ορίζεται ανά εξάμηνο ως εξής: (α) μία πλήρης υποτροφία έως και στο 100% των εξαμηνιαίων διδάκτρων και (β) δύο μερικής κάλυψης υποτροφίες που καθεμία αντιστοιχεί έως και στο 50% των εξαμηνιαίων διδάκτρων (σε περίπτωση εισαγωγής 30 φοιτητών ή αναλογική μείωση σε περίπτωση εισαγωγής λιγότερων φοιτητών).
  3. Οι υποτροφίες χορηγούνται ανά εξάμηνο με κριτήρια την επίδοση των φοιτητών. Για κάθε εξάμηνο λαμβάνεται υπόψη η συνολική επίδοση των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων στα οποία ένας φοιτητής απέτυχε. Σε περίπτωση μη παρακολούθησης ενός μαθήματος και μη προσέλευσης στις εξετάσεις θεωρείται ότι ο βαθμός επίδοσης είναι μηδέν. Για την υποτροφία του Γ΄ εξαμήνου λαμβάνεται υπόψη η εμπρόθεσμη κατάθεση και ο βαθμός επίδοσης κατά την εξέταση της διπλωματικής εργασίας.
  4. Δικαιούχοι υποτροφίας είναι μόνο οι φοιτητές πλήρους φοίτησης.
  5. Υποτροφία δεν χορηγείται στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει ήδη υποτροφία από άλλη πηγή.
  6. Υποτροφίες δεν χορηγούνται σε φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Δ.Π.Μ.Σ. χωρίς την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης.