ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Στους προαναφερόμενους φοιτητές συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από τον Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τον Διεπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αντίστοιχα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗς ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΤΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Τα τέλη φοίτησης θα ανέρχονται το μέγιστο σε 3000 ευρώ για το συνολικό χρονικό διάστημα παρακολούθησης του Δ.Π.Μ.Σ. και ειδικότερα 1000 ευρώ ανά εξάμηνο σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και 500 ευρώ ανά εξάμηνο σε καθεστώς μερικής φοίτησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφήσας υποψήφιος. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με το Δ.Π.Μ.Σ., εγγράφονται αυτόματα στο Δ.Π.Μ.Σ., χωρίς να εξεταστεί ο συνολικός αριθμός των εισακτέων