ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί από το Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι:

  • Να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων και των σεμιναρίων, των ημερίδων ή/και τα συνέδρια τα οποία οργανώνει ή συμμετέχει το Δ.Π.Μ.Σ.
  • Να υποβάλουν οπωσδήποτε ηλεκτρονικά (και εγγράφως στη Γραμματεία εφόσον το ζητήσει ο Καθηγητής) μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
  • Να προσέρχονται στις εξετάσεις.
  • Να καταβάλουν τα δίδακτρα πριν την έναρξη κάθε διδακτικού εξαμήνου στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.
  • Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των Οργάνων του Τμήματος, της Σ.Ε.Υ., και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Ανάρμοστη συμπεριφορά, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, μεταπτυχιακού φοιτητή προς διδάσκοντα, επικουρικό, διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος για διαγραφή του από το Δ.Π.Μ.Σ.
  • Να συμπληρώνουν ανώνυμα τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης (ν. 3374/2005) βάσει αντικειμενικής και ακαδημαϊκής κρίσης μετά το πέρας κάθε μαθήματος σε κάθε εξάμηνο και πριν την εξέταση του μαθήματος με σκοπό τη βελτίωση του Δ.Π.Μ.Σ. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων με τις παρατηρήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών ετοιμάζονται από τη γραμματεία με ευθύνη του Διευθυντή, ο οποίος αφού ενημερώσει τη Σ.Ε. εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος. Τα ερωτηματολόγια θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη συνολική έκθεση αξιολόγησης του Δ.Π.Μ.Σ.
  • Να υποστηρίζουν το έργο του Τμήματος ως επικουρικό προσωπικό, σε ερευνητικά – μελετητικά έργα όπως π.χ. «Οικονομικές Καταστάσεις Τμήματος», «Κοστολόγηση υπηρεσιών Τμήματος», «Λογιστική υποστήριξη Δ.Π.Μ.Σ.», «Ψηφιακή διοίκηση Τμήματος» κ.λπ. ή σε διοικητικά έργα του Τμήματος, όπως π.χ. σε επιτηρήσεις εξετάσεων, γενική διοικητική υποστήριξη κ.λπ.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα λάβουν χώρα κατά κύριο λόγο στις κτηριακές εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα. Ποσοστό 30% των μαθημάτων θα διδάσκεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία με ταυτόχρονη δυνατότητα παρακολούθηση τους εξ αποστάσεως. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται Παρασκευή απόγευμα και ΄Σάββατο πρωί ώστε να δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης του Δ.Π.Μ.Σ. σε φοιτητές οι οποίοι εργάζονται.