Οργάνωση και λειτουργία

Αρμόδια Όργανα οργάνωσης και λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τα εξής:

A.  Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), αποτελούμενη από τους:

 • Τζιάλλα Γρηγόριο, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
 • Δημητρίου Γεώργιο, Επίκουρο Καθηγητή
 • Ζυγούρη Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή
 • Κολομβάτσο Κωνσταντίνο, Επίκουρο Καθηγητή
 • Σαράντο Ψυχάρη, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
 • Σπηλιωτοπούλου- Παπαντωνίου Βασιλική, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας
 • Γομάτο Λεωνίδα, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

B.  Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), αποτελούμενη από τους:

 • Τζιάλλα Γρηγόριο, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
 • Ζυγούρη Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή
 • Δαδαλιάρη Αντώνιο, Επίκουρο Καθηγητή
 • Ψυχάρη Σαράντο, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
 • Σπηλιωτοπούλου- Παπαντωνίου Βασιλική, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας

Γ.  Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., κ. Τζιάλλας Γρηγόριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. κ. Ψυχάρης Σαράντος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας.