ΑΡΙΘΜΟΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφήσας υποψήφιος. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με το Δ.Π.Μ.Σ., εγγράφονται αυτόματα στο Δ.Π.Μ.Σ., χωρίς να εξεταστεί ο συνολικός αριθμός των εισακτέων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Στους προαναφερόμενους φοιτητές συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από τον Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τον Διεπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αντίστοιχα.