ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ

Τα τελευταία χρόνια εμφανίσθηκε σε διεθνές επίπεδο ο όρος STEM ως ένας νέος τρόπος- παράδειγμα ολοκλήρωσης των γνωστικών αντικειμένων του STEM Science in Science, Technology, Engineering and Mathematics) με την Υπολογιστική Επιστήμη, την Υπολογιστική Σκέψη (Υ.Σ.) και το λεγόμενο «Computing in Education». Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM (Educational Applications with STEM Epistemology), είναι ένα πρόγραμμα σπουδών με το οποίο επιδιώκεται η σε βάθος επιστημολογική διερεύνηση και εξέταση θεμάτων, με επίκεντρο τις εκπαιδευτικές, εργαστηριακές και μαθησιακές/διδακτικές ακολουθίες στα γνωστικά αντικείμενα του STEM.
Η επιστημολογία του STEM στηρίζεται στην διεπιστημονικότητα και την δια- επιστημονικότητα ή εγκάρσια διε-επιστημονικότητα (transdisciplinary), με βασικό προσανατολισμό την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων πραγματικών καταστάσεων, αξιοποιώντας εργαλεία και αλληλεπιδρώντες μεθοδολογίες από διάφορα επιστημονικά πεδία.
Ολοκληρώνοντας» την διδασκαλία με υλοποίηση των διαστάσεων της Υ.Σ., την αξιοποίηση της Υπολογιστικής Επιστήμης και με την υιοθέτηση της διεπιστημονικότητας και της διαεπιστημονικότητας ως επιστημολογικό περιεχόμενο του STEM, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να διερευνήσουν και να εφαρμόσουν υπολογιστικές προσεγγίσεις για τα αντικείμενα του STEM.

O βασικός στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης είναι η εξοικείωση/εμβάθυνση/ειδίκευση των εκπαιδευόμενων σε μεθόδους μοντελοποίησης και προσομοίωσης που συνδυάζουν την Υπολογιστική Επιστήμη (στην διδακτική της αναπλαισίωση) και την Υπολογιστική Σκέψη με βασικό προσανατολισμό την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων πραγματικών καταστάσεων, αξιοποιώντας εργαλεία από διάφορα επιστημονικά πεδία, αξιοποιώντας την Διδακτική.

Ειδικότερα το Δ.Π.Μ.Σ. επιδιώκει:

  • τη δημιουργία κρίσιμης μάζας εκπαιδευτικών με γνώσεις υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης που θα μπορούν να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά σενάρια υπολογιστικής σκέψης (Υ.Σ.) χρησιμοποιώντας την ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση στα γνωστικά αντικείμενα του STEM,
  • την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την «ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου»,
  • την ανάδειξη ερευνητικών τομέων για τους φοιτητές ώστε να είναι ικανοί να συγγράψουν αξιόλογες ερευνητικές εργασίες αλλά και να έχουν τα εφόδια για την συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο Διδακτορικών σπουδών,
  • τη γνώση επιστημολογικών μοντέλων διδασκαλίας και τη διασύνδεσή τους με τα υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης,
  • την εξοικείωση με σύγχρονα αποθετήρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με το STEM στην Εκπαίδευση,
  • τη συγγραφή κώδικα για εκπαιδευτικούς σκοπούς (με χρήση Easy Java Simulations, Python κ.λπ.), η οποία είναι σημαντική, όπως προκύπτει από το διεθνές περιβάλλον,
  • τη γνώση σε θέματα εργαλείων προγραμματισμού, εκπαιδευτικής ρομποτικής, «φυσικών υπολογισμών»- Physical Computing, LABVIEW, Aduino, Raspberry, και άλλες τεχνολογίες που στηρίζονται στην μεθοδολογία STEM,
  • τη δημιουργία μιας οργανωτικής δομής για την ανάπτυξη ενός αποθετηρίου σχετικά με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα,
  • την προετοιμασία στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών -best practices- για τα αναλυτικά προγράμματα στην εκπαίδευση που θα ολοκληρώνουν το STEM και την Υπολογιστική σκέψη.
 

Η επιστημολογία του STEM στηρίζεται στην διεπιστημονικότητα και την δια- επιστημονικότητα ή εγκάρσια διε-επιστημονικότητα (transdisciplinary), με βασικό προσανατολισμό την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων πραγματικών καταστάσεων, αξιοποιώντας εργαλεία και αλληλεπιδρώντες μεθοδολογίες από διάφορα επιστημονικά πεδία.
Ολοκληρώνοντας» την διδασκαλία με υλοποίηση των διαστάσεων της Υ.Σ., την αξιοποίηση της Υπολογιστικής Επιστήμης και με την υιοθέτηση της διεπιστημονικότητας και της διαεπιστημονικότητας ως επιστημολογικό περιεχόμενο του STEM, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να διερευνήσουν και να εφαρμόσουν υπολογιστικές προσεγγίσεις για τα αντικείμενα του STEM.